REGULAMIN BIURA INFINITY INT

Infinity Int
ul. Nowogrodzka 42 lok. 19
06-965 Warszawa
NIP 1132965947
REGON 369665972
tel: +48 502 351 421

1. Biuro matrymonialne (zwane dalej „Biurem”) świadczy usługi matrymonialno-zapoznawcze, zajmuje się gromadzeniem ofert i przekazywaniem kontaktów do osób, poszukujących partnera.

2. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Biura zarejestrowanego w Warszawie.

3. Klientem Biura może zostać każda osoba pełnoletnia, która jest stanu wolnego (panna/kawaler, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec, osoba pozostająca w stałej separacji).

3.1. Osoba, która chce zostać Klientem Biura w trakcie spotkania powinna: przedstawić dokument potwierdzający tożsamość, podpisać z Biurem Umowę, a następnie uiścić opłatę.

3.2. Klient wyraża zgodę na prezentowanie ofert kandydatów oraz działania zgodne z zasadami niniejszego Regulaminu.

3.3. Klient upoważnia Biuro do reprezentowania go przed innymi osobami w działaniach matrymonialno-zapoznawczych dotyczących realizacji celu Umowy tj. znalezienia partnera życiowego.

3.4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość podawanych danych i informacji oraz za zdarzenia będące konsekwencją podania nieprawdziwych lub mylnych danych.

4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz numeru telefonu w celu świadczenia usług matrymonialno-zapoznawczych przez Biuro, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Biuro ma prawo do udostępniania oferty Klienta z danymi osobowymi i zdjęciem innym Klientom w celu umożliwienia jak najlepszego doboru partnera i wywiązania się z zawartej umowy. Biuro nie ujawnia nazwisk i adresów zamieszkania Klientów.

5. Wizerunek Klienta, jest szczególnie chroniony, a wgląd w zdjęcia jest możliwy w siedzibie Biura i tylko dla osób będących Klientami Biura.

6. Podstawowy czas trwania członkostwa wynosi 6 miesięcy/12 miesięcy. Przewiduje się możliwość zawieszenia wykonywania usługi na czas nieprzekraczający 3 miesięcy ze względu na budowanie relacji z nowym partnerem, wyjazd, urlop, chorobę lub inną czasową niedyspozycję.

6.1. Okres zawieszenia oraz wznowienia oferty należy każdorazowo zgłaszać personelowi Biura na piśmie. Czas trwania członkostwa, w ramach opłaty wniesionej przy zapisie, zostanie odpowiednio przedłużony o okres zawieszenia.

7. Kandydaci są ze sobą kontaktowani po wzajemnej akceptacji, która oznacza jednocześnie deklarację nawiązania kontaktu z poleconą osobą możliwie jak najszybciej.

8. Klient jest zobowiązany do zaniechania dalszych kontaktów z partnerem, jeżeli ten nie wyrazi zgody na kontynuację znajomości.

9. Klient oświadcza, że w przypadku braku zainteresowania jego ofertą nie wystąpi z roszczeniem w stosunku do Biura na drogę sądową.

10. W przypadku skarg na zachowanie Klienta rażąco naruszającego zasady współżycia społecznego lub zasady niniejszego Regulaminu Biuro zastrzega sobie prawo do zastosowania środków w postaci:
a/ upomnienia ustnego lub pisemnego Klienta
b/ czasowego zawieszenia wykonywania Umowy
c/ ostatecznego wypowiedzenia Umowy

10.1. Okoliczności pkt. 10b wykluczają możliwość przedłużenia Umowy o okres niewykorzystany a okoliczności pkt. 10b i 10c wykluczają możliwość żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany okres członkostwa.

11. Biuro nie ingeruje w relacje między potencjalnymi partnerami, a ich osobiste kontakty podlegają wzajemnej odpowiedzialności.

12. Odpowiedzialność Biura jest wyłączona w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych przekraczających kompetencje Biura oraz niemożliwych do przewidzenia. Klient nie ma prawa do wnoszenia pretensji z tego tytułu ani do roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Biura.

13. Klient ma prawo do rezygnacji z usług i odstąpienia od Umowy z Biurem. W takim przypadku zwrot opłaty nie przysługuje.

14. Biuro ma prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy i odstąpienia od wykonywania usługi jeżeli usługa jest niemożliwa do wykonania. W takim wypadku klient może wystąpić do Biura z wnioskiem o częściowy zwrot zapłaconej kwoty za niewykorzystany okres członkostwa.

15. Każdy Klient zobowiązany jest do pełnej dyskrecji wobec osób poznanych za pośrednictwem Biura. Bezwzględnie zakazane jest wykorzystywanie informacji osobistych o Kliencie uzyskanych za pośrednictwem Biura lub bezpośrednio od Klienta.

16. Bezwzględnie zakazane jest przekazywanie jakichkolwiek danych, a w szczególności danych teleadresowych, prywatnych informacji a także osobistych opinii o osobach poznanych za pośrednictwem Biura innym Klientom oraz osobom trzecim. Niedozwolone jest również wykorzystywanie danych wymienionych w pkt. 15 oraz 16 do celów reklamowych, marketingowych lub innych niezgodnych z ich przeznaczeniem.

17. W przypadku naruszenia pkt. 15, 16 oraz 17 niniejszego Regulaminu, Biuro zastrzega sobie możliwość zastosowania środków wymienionych w pkt. 10 Regulaminu a w przypadku poważnego naruszenia tych zasad, Biuro zastrzega sobie możliwość wystąpienia z żądaniem odszkodowawczym.

18. Zgodnie z Ustawą prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. o, w przypadku zawarcia Umowy z Biurem na odległość (bez jednoczesnej fizycznej obecności obu stron) Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania przyczyny.

18.1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, klient jest zobowiązany do poinformowania Biura o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie wysłanym pocztą tradycyjną lub mailową przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

18.2. Jeżeli warunki pkt. 18 oraz 18.1. niniejszego Regulaminu zostaną dopełnione i jeżeli została uiszczona opłata członkowska, zostanie ona zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Biuro zostało poinformowane o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.

18.3. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że strony zgodzą się na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat.

19. Cesja członkostwa na rzecz osoby trzeciej jest niedopuszczalna bez wiedzy i akceptacji Biura.

20. Za nieprzestrzeganie Regulaminu przez Klienta, Biuro upoważnione jest do natychmiastowego rozwiązania umowy z Klientem oraz usunięcia jego oferty.

21. Biuro zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu jednocześnie zawiadamiając o zaistniałych zmianach poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.