Mamy przyjemność

Przedstawić Wam naszą klientkę

VIP #6

Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku ~Lao Tzu

Blondynka z długimi włosami, ma zielone oczy w ciemnej oprawie, oliwkową cerę, piękny uśmiech, proporcjonalną sylwetkę, zaznaczoną talię i zgrabne nogi, 170 cm wzrostu. Swój styl określa jako wygodną elegancję, nosi się z szykiem, ceni dobrą jakość i zwraca uwagę na komfort. Jej uroda i atrakcyjność są często komplementowane.

Edukacja / praca

Ukończyła pedagogikę specjalną, psychoterapię grupy i szkołę psychoterapii Gestalt. Pracuje jako psychoterapeutka w szpitalu oraz prowadzi własną praktykę. Aktualnie wprowadza zmianę – odchodzi od instytucji na rzecz praktyki prywatnej, by stworzyć więcej przestrzeni na życie osobiste. Najwięcej pracuje z nastolatkami i systemowo z rodzinami, prowadzi również warsztaty psycho-edukacyjne. Ceni swoją pracę i płynącą z niej niezależność finansową. Mówi po niemiecku i angielsku. Przez dwa lata mieszkała w Niemczech.

Wartości / Relacje

Ważny jest dla niej inteligencja, ciekawość na drugiego człowieka, chęć do eksploracji i poznawania siebie samego przez pryzmat relacji. W mężczyznach pociąga ją rodzinność, otwartość, potencjał emocjonalny i relacyjny, a także przesłanki prowadzące do budowania zaufania. Lubi ludzi z pasją, ceni doświadczenia życiowe, które budują człowieka, a także rozmowność i poczucie humoru. Joanna ma dobre życie, ze wszystkim sobie radzi, może bardzo dużo. Jest emocjonalnie i finansowo niezależna, a zarazem otworzyła się na nowe rozwiązania. Pragnie zakochać się, poczuć się kobieco i wyjątkowo u boku mężczyzny, który zaprosi ją do swojej przestrzeni. Chce go zaciekawiać i być zaciekawiona nim. Tęskni do drugiego człowieka, by dzielić z nim swój świat i jego świat. Czuje, że jest gotowa na inny rodzaj relacji, na wspólnotę i bliskość, współbycie i doświadczanie świata we dwoje. Pragnie mieć do kogo się przytulić, uwolnić jeszcze więcej kobiecości, czuć się dla niego ważna i wyjątkowa.

Czas wolny / Pasje

Bardzo lubi podróże, ciepło i klimat południa, kocha Włochy, a pociąga ją Azja i Japonia. Lubi także Polskę i chętnie wybiera się w miejsca, w których jeszcze nie była. Jej styl odpoczynku to połączenie relaksu ze zwiedzaniem nowych interesujących destynacji. Dba o siebie, zarówno o przestrzeń duchową, jak i o ciało. By się zregenerować praktykuje jogę, medytację i słucha wyciszającej muzyki, sięga po zabiegi kosmetyczne i masaże. Uwielbia spacery i może bardzo dużo chodzić. Ważne dla zachowania higieny psychicznej są dla niej relacje z przyjaciółkami. Bardzo dużo czyta – literaturę zawodową, rozwojową i beletrystykę. Lubi też kino, muzykę poważną i koncerty w filharmonii. Spełnia się w roli pani domu, lubi czynności domowe, dbanie o otoczenie i klimat. Dobrze gotuje, lubi, by dom pachniał, a jedzenie było fajnie podane, zachowuje jednak balans w tym zakresie. Nie pali papierosów, bardzo lubi wino, pije okazjonalnie w towarzystwie.

Odpowiedni mężczyzna

40-55 lat, przystojny, mocnej budowy. Dojrzały emocjonalnie, inteligentny i wykształcony. Potrafi mówić otwarcie o uczuciach, zakochać się, budować relacje i zaangażować. Ma przyjaciół, jest ciekawy drugiego człowieka. Poświęca partnerce uwagę i chce spędzać z nią czas, ma przestrzeń na związek i nie ucieka w pracę. Można mu zaufać, jest wrażliwy, troskliwy, czuły i rodzinny. Doświadczenie życiowe wzbogaca go, ma poczucie humoru, znajduje temat do rozmowy i to, co łączy. Dobrze sobie radzi, ma konkretny zawód i pracę, jest niezależny finansowo. Koneser dobrych win, bez problemu alkoholowego.

Pierwsza randka

Prostota okoliczności, możliwość porozmawiania, przyjrzenia się sobie nawzajem. Kawiarnia lub spacer.

 

VIP #6

A journey of a thousand miles begins with a single step…  ~ Lao Tzu

Blonde with long hair, she has green eyes in a dark frame, olive complexion, beautiful smile, proportional figure, marked waist and shapely legs, 170 cm tall. She describes her style as comfortable elegance, wears with chic, appreciates good quality and pays attention to comfort. Her beauty and attractiveness are often complimented.

Education / Job

She graduated from special pedagogy, group psychotherapy and the Gestalt school of psychotherapy. She works as a psychotherapist in a hospital and runs her own practice. She is currently making a change – she is moving away from an institution to a private practice to create more space for her personal life. She works mostly with teenagers and with families. She also conducts psycho-educational workshops. She values her work and the financial independence that comes with it. She speaks German and English. She lived in Germany for two years.

Values / Relationships

What is important to her is intelligence, curiosity about the other person, willingness to explore and get to know herself through relationships. In men, she is attracted to family, openness, emotional and relational potential, and the all that leads to building trust. She likes people with passion, values life experiences that build a person up, as well as talkativeness and a sense of humor. Joanna has a good life, she manages everything, she can do a lot. She is emotionally and financially independent, but at the same time she is open to new solutions. She wants to fall in love, feel feminine and special with a man who will invite her to his space. She wants to interest him and be interested in him. She longs for a man to share her world and his world with her. She is ready for a different kind of relationship, for community and closeness, for cohabitation and experiencing the world for two. She longs to have someone to cuddle with, to release even more femininity, to feel important and special to him.

Leisure / passions

She loves travelling, the warmth and climate of the south, she loves Italy, and she is attracted to Asia and Japan. She also likes Poland and enjoys going to places she has never been before. Her style of rest is a combination of relaxation and exploring new interesting destinations. She takes care of herself, both for her spiritual space and her body. To regenerate she practices yoga, meditation and listening to calming music. She loves walking and can walk a lot. Relationships with friends are important for her mental hygiene. She reads a lot – professional, developmental literature and novels. She also likes cinema, classical music and the philharmonic concerts. She fulfills herself in the role of a housewife, likes household routines, taking care of the surroundings and the climate. She cooks well, likes the house to smell and the food to be served nicely, but maintains a balance in this area. Does not smoke cigarettes, very fond of wine, drinks occasionally in company.

Match Man

40-55 years old, handsome, strong build. Emotionally mature, intelligent and educated. Able to talk openly about emotions, fall in love, build relationships and commit. He has friends and is curious about another person. He gives his partner attention and wants to spend time with her, has space for a relationship and doesn’t run off to work. He can be trusted, is sensitive, caring, affectionate and familial. His life experience enriches him, he has a sense of humor, finds a topic of conversation and what he has in common. He does well for himself, has a definite profession and job, is financially independent. A connoisseur of good wines, without an alcohol problem.

First date

Simplicity of circumstances, opportunity to talk, look at each other. A coffee shop or a walk.