Mamy przyjemność

Przedstawić Wam naszą klientkę

VIP #5

Życie jest po to, żeby je przeżyć… —  Marilyn Monroe

Szczupła blondynka z długimi włosami, ma regularne rysy twarzy, wyraziste brązowe oczy w ciemnej oprawie, piękny uśmiech, 164 cm wzrostu. Jej codzienne stylizacje są eleganckie i przemyślane, interesuje się modą. Nie zawsze jednak chodzi na obcasach i równie dobrze czuje się w weekendowym wydaniu casualowym.

Edukacja / praca

Ukończyła romanistykę, a następnie psychologię i szkołę psychoterapii. Obecnie realizuje się w środowisku biznesowym, jest asystentką zarządu we francuskiej korporacji. Udziela wsparcia w zakresie organizacji pracy, prowadzi dodatkowe projekty wymagające sprawności operacyjnej i kreatywności – dba o kontakty, organizuje podróże służbowe eventy i seminaria. Swobodnie komunikuje się po francusku i angielsku.

Wartości / Relacje

Jest ciekawa świata, spontaniczna i otwarta na to, co niesie życie. Charakteryzuje się żywym temperamentem, jest wrażliwa i intensywnie przeżywa świat. Wie, czego chce i czego nie chce, ma charakter i jest konkretna. Jej wielkimi atutami są kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów. Lubi być w akcji i doznawać silnych emocji. Na pierwszym miejscu zawsze stawia ludzi i relacje. Nawiązuje głębokie więzi, istotna  jest dla niej rodzina. Dużo czasu spędza z przyjaciółmi. Podkreśla, że kluczem do szczęśliwego dojrzałego związku jest komunikacja i autentyczność oparta na otwartości, szczerości i zaufaniu, a także bliskości, z dużą dozą luzu, poczucia humoru i dobrej zabawy. Jest otwarta i obecna w relacji, potrzebuje dużo uwagi ze strony mężczyzny. Jest czuła i sensualna, w związku bardzo ważne są dla niej bliskość i seks. Myśli o małżeństwie i chciałaby mieć dzieci, jednak najpierw pragnie nacieszyć się bliskością we dwoje. Dzięki partnerowi doświadczać życia intensywniej, dzielić się radością i wspierać, doceniać i być docenianą. We dwoje jest ciekawiej i bardziej rozwijająco. To, co się liczy pomiędzy ludźmi to energia i szczęście odnajdywane w byciu ze sobą.

Leisure

Jest dynamiczna i lubi być w ruchu. Jej największym hobby jest śmiech. Czas wolny spędza aktywnie. Sport jest dla niej formą relaksu i rekreacji. Ćwiczy w na siłowni, jeździ na rowerze i lubi spacerować Wodę uważa za kwintesencję życia, uwielbia na nią patrzeć i moczyć się w niej, to ją uspokaja i relaksuje. Często wychodzi ze znajomymi na miasto, weekendowe wieczory chętnie spędza poza domem, ale lubi też leniwe soboty i niedziele, gdy ogląda seriale. Opera i koncerty są miłą atrakcją, ale nie celem samym w sobie. Jest estetką, interesuje się wystrojem wnętrz i lubi przebywać w ładnych miejscach. Cieszą ją i wyszukane, i proste przyjemności. Woli ciepłe destynacje, Islandia to nie jej kierunek. Cieszy ją woda i plaża, jednak nie bezludna wyspa (jest „dziewczyną z miasta”). Na udany wyjazd składa się trochę zwiedzania i miłe spędzanie czasu bez patrzenia na zegarek. Najlepszy odpoczynek to robić to, na co się ma ochotę. Kasia uwielbia kawę, pali papierosy, alkohol pije w rozsądny sposób.

Odpowiedni mężczyzna

Do 42 lat, zadbany, wysoki, o mocnej budowie ciała. Ma liberalne poglądy, nie jest nadmiernie przywiązany do tradycji. Jest gotowy na partnerstwo zbudowane na szacunku i współpracy, z zachowaniem osobistej przestrzeni. Męski, nie ma narcystycznej natury. Daje kobiecie wsparcie i okazuje dużo atencji. Ma poczucie humoru i lubi się śmiać. Cieszy go bliskość i sensualna sfera związku. Chce zamieszkać z partnerką i w dłuższej perspektywie założyć rodzinę. Ma pozycję w życiu, mocno stoi na ziemi, jest zorganizowany. Dzieci z wcześniejszego związku nie wydają się być przeszkodą. Palenie nie jest problemem, alkohol w rozsądnych ilościach.

Pierwsza randka

Spacer, następnie lampka wina w miłym miejscu. Najważniejsze to poczuć się komfortowo i poznać mężczyznę. Kasia lubi być zaskakiwana.

 

VIP #5

Life is for living it… ~ Marilyn Monroe

Slim blonde with long hair, she has regular facial features, expressive dark brown eyes, a beautiful smile, 164 cm tall. Her daily outfits are elegant and well-thought-out, she is interested in fashion. However, she doesn’t always walk in heels and feels equally comfortable in a weekend casual look.

Education / Work

She graduated in Romance studies and then psychology and psychotherapy school. She is currently working in a business environment, as a management assistant in a French corporation. She provides support in the field of work organization, conducts additional projects requiring operational efficiency and creativity – takes care of contacts, organizes business trips, events and seminars. She communicates freely in French and English.

Values / Relationships

She is curious of the world, spontaneous and open to what life brings. She has a lively temperament, is sensitive and experiences the world intensely. She knows what she wants and what she doesn’t want, has character and is concrete. Her great strengths are creativity and problem-solving skills. She likes to be in action and experience strong emotions. She always puts people and relationships first. She develops deep relationships and family is important to her. She spends a lot of time with her friends. She emphasizes that the key to a happy mature relationship is communication and authenticity based on openness, honesty and trust, as well as closeness, with a lot of playfulness, sense of humor and fun. She is open and present in the relationship and needs a lot of attention from the man. She is affectionate and sensual, intimacy and sex are very important to her in a relationship. She thinks about marriage and would like to have children, but first she wants to enjoy the closeness for two. With a partner she can experience life more intensively, share joy and support, appreciate and be appreciated. Being a couple is more interesting and developing. What counts between people is the energy and happiness found in being with each other.

Leisure

She is dynamic and likes to be on the move. Her biggest hobby is laughing. She spends her free time actively. Sport is a form of relaxation and recreation for her. She trains at the gym, rides a bike and enjoys walking. She considers water to be the essence of life, she loves to look at it and soak in it, it calms and relaxes her. She often goes out with friends, likes to spend weekend evenings out, but also likes lazy Saturdays and Sundays watching TV series. Opera and concerts are a nice attraction but not an end in themselves. An aesthete, she is interested in interior design and enjoys being in nice places. She enjoys both sophisticated and simple pleasures. She prefers warm destinations, Iceland is not her direction. She enjoys the water and the beach, but not a deserted island (she is a „city girl”). A great trip consists of a bit of sightseeing and having a good time without looking at the clock. The best rest is to do what you feel like doing. Kasia loves coffee, smokes cigarettes and drinks alcohol in a sensible way.

The right man

Up to 42 years old, well-groomed, tall, with a strong body build. He has liberal views and is not overly attached to tradition. Is ready for a partnership built on respect and cooperation, with personal space. Masculine, he does not have a narcissistic nature. He gives a woman support and shows a lot of attentiveness. He has a sense of humor and likes to laugh. He enjoys intimacy and the sensual sphere of a relationship. He wants to live with his partner and start a family in the long run. He has a position in life, stands firmly on the ground, and is organized. Children from a previous relationship do not seem to be an obstacle. Smoking is not a problem, alcohol in reasonable quantities.

First date

A walk, followed by a glass of wine in a nice place. The main thing is to feel comfortable and get to know the man. Kasia likes to be surprised.