Mamy przyjemność

Przedstawić Wam naszą klientkę

VIP #1

Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku. ~ Lao Tzu

Blondynka w rozkwicie kobiecości, ma niebiesko zielone oczy, 180 cm wzrostu. Ceni naturalność, urodę podkreśla delikatnym makijażem. Ma swój styl z nutą artyzmu i boho, uwielbia wzory botaniczne. Lubi klimat vintage, starą biżuterię, zegarki i przedmioty, z którymi wiążą się wspomnienia.

Edukacja / praca

Ukończyła filozofię, była nauczycielem filozofii i etyki, następnie zdobyła uprawnienia psychoterapeuty i spełnia się w tym zawodzie. Płynnie mówi po angielsku. Przez rok mieszkała w Londynie.

Optyka życiowa / wartości

Jest dobrą obserwatorką, w życiu kieruje się intuicją. Ma spójną osobowość. Jest rodzinna i romantyczna, uważna, wrażliwa i spokojna, a zarazem silna i konsekwentna. Kieruje się prostymi zasadami: być dobrym człowiekiem, nikogo nie krzywdzić, nie pozwalać na zło, nie być obojętnym. Ważna jest dla niej wolność i możliwość wyrażania siebie. Uważa, że technologia nadmiernie wchodzi między ludzi. Choć nie lubi rutyny, ceni poczucie bezpieczeństwa i stabilizację, co także nie kłóci się kreatywnością we wszystkich obszarach życia. Jest wierząca. Ludzie czują się przy niej swobodnie, ponieważ jest dyskretna, empatyczna i wrażliwa na krzywdę innych, nie ocenia, można jej zaufać, otworzyć się, być sobą.

Pasje / czas spędza

Lubi przebywać w przyrodzie, chodzić z psem do lasu, z dala od miasta naładować się energią natury. Przedkłada przestrzeń, ciszę i czyste powietrze nad atmosferę miast. Kocha kino, film i muzykę – zwłaszcza odbieraną na żywo, koncerty w operze i filharmonii. Lubi antyki oraz szeroko pojętą sztukę, ceni sobie aukcje sztuki. Realizuje się także w sferze związanej z gotowaniem, przygotowaniem posiłków, dekorowaniem, wielką radość sprawia jej aranżowanie spotkań. Kocha celebrować momenty, uważa, że warto sobie dawać, to co sprawia przyjemność, zapraszać znajomych, rodzinę, by pobiesiadować, razem cieszyć się chwilą. Praktykuje jogę, lubi spacery i rekreacyjnie jeździ na rowerze. Pociągają ją również spokojniejsze sporty wodne, jak pływanie łodzią czy jachtem. Chce się nauczyć jazdy na nartach, więc może to być wspólny projekt do zrealizowania z partnerem. Dużo podróżowała (Meksyk, Europa Zachodnia) i uwielbia podróże. Jest ciekawa wszystkich miejsc, pociąga ją i zimna Skandynawia, i gorące południe. Marzy, by pojechać do Ameryki Południowej i Gruzji.

Mocno angażuje się w relację, ze strony mężczyzny potrzebuje czasu i atencji. Ważna jest dla niej relacja partnerska, wspieranie siebie nawzajem, ale również pewien margines niezależności – wyrażanie własnych pasji, czas dla siebie i dla przyjaciół. Wierzy, że jest mężczyzna, który właśnie na nią czeka, by razem przeżywać życie, dzielić się zachwytem, robić razem wiele rzeczy, czuć smak radości i wspólnego bycia. Wzajemnie inspirować się i uczyć, dawać od siebie i brać od niego. Wieść razem przyjemne, ciekawe życie i zwiedzać świat.

Odpowiedni mężczyzna

Mądry, dojrzały emocjonalnie, zaradny i sprawczy. Młody duchem optymista, 45-70 lat. Ma szerokie horyzonty, jest obdarzony pogodą ducha i poczuciem humoru. Jest dobrze wykształcony, robi w życiu coś ciekawego, zajmuje eksponowane stanowisko i ma pasję. Osiągnął status, który pozwala żyć pełnią życia, bez ograniczeń realizować plany i podróżować. Stabilny finansowo i życiowo, osiągnął sukces, może zapewnić kobiecie spokojne życie i komfort. Zrównoważony, opiekuńczy, można na nim polegać i oprzeć się. Jest wierzący, życie duchowe jest dla niego ważne. Ma moc i jest silny w sposób niezagrażający. Dobrze sobie radzi w życiu. Jest otwarty w swoich poglądach. Kobieta czuje się przy nim bezpiecznie, może być sobą i pozwolić sobie na chwilę słabości. Potrafi gotować, nie pali, alkohol pije okazjonalnie (wino). Lubi zwierzęta.

Pierwsza randka

Spacer w ładnym, niecodziennym miejscu – park, stare miasto, potem kawiarnia lub restauracja z muzyką na żywo.

 

 

VIP #1

A journey of a thousand miles begins with a single step… ~ Lao Tzu

Blonde in the bloom of femininity, has blue-green eyes, 180 cm tall. She appreciates naturalness, emphasizes her beauty with delicate makeup. She has her own style with a touch of artistry and boho, she loves botanical patterns. She likes vintage, old jewelry, watches and objects with which memories are connected.

Education / Job

Graduated in philosophy, was a teacher of philosophy and ethics, then became a licensed psychotherapist and fulfills herself in this profession. She speaks English fluently. She lived in London for a year.

Life mindset / Values

She is a good observer and uses her intuition in life. She has a consistent personality. She is family-oriented and romantic, attentive, sensitive and calm, but also strong and consequent. She is guided by simple principles: be a good person, do not hurt anyone, do not allow evil, do not be passive. Freedom and the ability to express oneself is important to her. She believes that technology comes between people excessively. Although she does not like routine, she values a sense of security and stability, which also does not interfere with creativity in all areas of life. She believes in God. People feel comfortable around her because she is discreet, empathetic and sensitive to the hurt of others, she is non-judgmental, they can trust her, open up, and be themselves.

Passions / Leisure time

She enjoys being in nature, going to the woods with her dog, away from the city to recharge with the energy of nature. She prefers space, silence and clean air to the atmosphere of cities. She loves cinema, film and music – especially live music, concerts at the opera and philharmonics. She likes antiques and widely understood art, appreciates art auctions. She also realizes herself in the sphere related to cooking, preparing meals, decorating, a great joy for her is arranging meetings. She loves to celebrate moments, believes that it is worth giving yourself what makes you happy, invite friends and family to feast, enjoy the moment together. She practices yoga, enjoys walking and recreational cycling. She is also attracted to calmer water sports such as boating and yachting. She wants to learn to ski, so this could be a joint project to do with a partner. She has traveled extensively (Mexico, Western Europe) and loves to travel. She is curious about all places, she is attracted to both cold Scandinavia and hot South. She dreams to go to South America and Georgia.

She is strongly committed to a relationship, she needs time and attention from a man. What is important for her is a partner relationship, supporting each other, but also a certain margin of independence – expressing her own passions, time for herself and her friends. She believes that there is a man who is just waiting for her, to experience life together, share delight, do many things together, feel the taste of joy and being together. Mutual inspiration and learning, giving from each other and taking from him. To lead a pleasant, interesting life together and explore the world.

Match Man

Smart, emotionally mature, resourceful and capable. Young in spirit, an optimist, 45-70 yo. He has broad horizons, is endowed with cheerfulness and a sense of humor. He is well educated, does something interesting in life, holds a prominent position and has a passion. He has achieved a status that allows him to live life to the fullest, to make plans and to travel without limitations. Financially and life stable, has achieved success, can provide a woman with a peaceful life and comfort. Balanced, caring, can be relied on and leaned on. He is a believer, spiritual life is important to him. He has power and is strong in a non-threatening way. He does well in life. He is open in his views. A woman feels safe with him, she can be herself and allow herself a moment of weakness. He can cook, does not smoke, drinks alcohol occasionally (wine). Likes animals.

First date

A walk in a nice, unusual place – a park, the old town, then a cafe or a restaurant with live music.