Mamy przyjemność

Przedstawić Wam naszego klienta

VIP #4

Prosto w serce… Nowoczesny mężczyzna, tradycyjne wartości

Wysoki, szczupły szatyn, ma zielone oczy, regularną, wysportowaną sylwetkę, 190 cm. Atrakcyjny, zadbany, ma rozwinięty zmysł estetyczny. Jego wizerunek określa włoska elegancja i garderoba szyta na miarę.

Edukacja & Praca

Ma wykształcenie wyższe. Jest menedżerem wyższego szczebla. Mówi płynnie po angielsku, komunikatywnie po francusku i niemiecku.

Mężczyzna z krwi i kości, błyskotliwy, bezpośredni, prostolinijny zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Grzeczny, konkretny i stanowczy. Otwarcie mówi o sobie, że ma dominujący charakter, jest selektywny i wybredny. Dobry analityk i negocjator. Podejmuje śmiałe kroki i potrafi kontrolować ryzyko. Jest pragmatyczny, konsekwentny i decyzyjny. Sukcesy odnosi dzięki perswazyjności i uprzejmości w drodze do celu. Ma poczucie humoru i stara się nie być schematyczny. To mężczyzna wielowymiarowy. Empatyczny, spontaniczny, towarzyski i otwarty na rozmaite aktywacje. Lubi wyjść na miasto i posiedzieć w domu, zaplanować wyjazd i wyjechać spontanicznie. Ceni rozmowy z inteligentnymi ludźmi, nawet jeżeli mają inne zdanie. To co robi, ma mieć wartość. Ceni tradycję i partnerstwo.

W relacji z kobietą jest romantyczny, czuły, ciepły i troskliwy. Uważa, że mężczyzna powinien okazywać uczucia kobiecie wszędzie. Chce się zakochać. Poszukuje kobiety życia, z którą założy rodzinę. Zwraca uwagę na system wartości kobiety, ważne by był zbieżny u obojga, ponieważ ma to przełożenie na codzienne życie i jest istotne dla zgodnego wychowania dzieci – wartości powinny być przekazywane od małego. Ważne są relacje z bliskimi, dlatego dba o swoją rodzinę i jest ciekawy rodziny partnerki. Rodzina jest wartością stałą i nadrzędną. Razem z partnerką chce podejmować różne projekty, wychodzić na sport albo do kawiarni, być w podróży, gotować, zwiedzać, kochać się, wychowywać dzieci. Model wspólnego życia będzie wynikał z wzajemnego dopasowania i porozumienia.

Czas wolny & Pasje

Grzegorz korzysta z życia, lubi podróże, literaturę i sztukę. Uprawia amatorsko wiele dyscyplin sportu – jeździ na nartach wodnych i klasycznych, pilotuje samolot, gra w tenisa, czasami praktykuje jogę. Ostatnio odkrył polo. Podróżuje do Włoch, Francji, Kalifornii. Lubi dobrze zjeść i wypić, smakuje mu kuchnia włoska, francuska i grecka, podoba mu się charakterystyczna dla tych kultur celebracja życia i wspólny czas przy jedzeniu.

Odpowiednia partnerka

Atrakcyjna, odważna i ciepła. Jest bardzo inteligentna, ma poczucie własnej wartości i spójny system wartości, którym rzeczywiście kieruje się w życiu. Chce założyć rodzinę i mieć dzieci. Jest pewna swojego losu i umiejętności, nie uzależnia się od mężczyzny, dobrze radzi sobie w trudnych sytuacjach i zmianach, jakie niesie życie. Jest towarzyska, lubi sport i aktywne życie. Błyskotliwa, wysoka, ma wygląd modelki, grację pumy i zgrabne, wysportowane ciało. Ma fantazję i klasę. Bezdzietna panna, wolna od uzależnień.

Pierwsza randka

Dostosowana do sytuacji, nie będzie nudno. Przede wszystkim ważne, by spotkać się, stworzyć okoliczność do rozmowy i poznania.

 

 

VIP #4

Straight to the heart… Modern man, traditional values

Tall, slim, has chestnut hair, green eyes, regular, athletic silhouette, 190 cm. Attractive, well-groomed, has a developed aesthetic sense. His image is defined by Italian elegance and a tailor-made outfit.

Education & Work

He has a university degree. Holds a high managerial position. Speaks foreign languages, English fluently, French and German – communicatively.

A man of flesh and blood, brilliant, direct and straightforward both at work and in his personal life. Polite, definite and firm. Openly speaks of himself as having a dominant character, is selective and picky. A good analyst and negotiator. Takes bold steps and can control risks. He is pragmatic, consistent and decisive. He succeeds by being persuasive and courteous in his approach. He has a sense of humor and tries not to be schematic. A multi-dimensional man. Empathetic, spontaneous, sociable and open to a variety of activations. Likes to go out and sit at home, plan a trip and make a journey spontaneously. He values conversations with intelligent people, even if they have different opinions. What he does is supposed to have value. He appreciates tradition and partnership.

In a relationship with a woman he is romantic, tender, warm and caring. He believes that a man should show affection to a woman everywhere. He wants to fall in love. He is looking for a woman of his life, with whom he will start a family. He pays attention to the woman’s system of values, and it is important for both of them to coincide, because it has an impact on everyday life and is important for the harmonious upbringing of children – values should be passed on from an early age. Relationships with loved ones are important, so he cares about his family and is curious about his girlfriend’s family. Family is a constant and superior value. Together with his wife, he wants to undertake various projects, go out for sports or to a cafe, travel, cook, visit, make love and raise children. The model for living together will come from mutual adjustment and agreement.

Leisure & Passions

Grzegorz enjoys life, travels, literature and art. He is practicing many sports – he skis on water and classic skis, pilots a plane, plays tennis, sometimes yoga. Recently he discovered polo. He travels to Italy, France and California. He likes to eat and drink well, he likes Italian, French and Greek cuisine and the celebration of life and time spent together over food, which is characteristic for these cultures.

Match woman

Attractive, courageous and warm. She is very intelligent, has self-esteem and a consistent value system that she truly lives by. She wants to start a family and have children. She is confident in her own destiny and abilities, she does not depend on a man, she copes well with difficult situations and changes that life brings. She is sociable, likes sports and active life. Brilliant, tall, has the appearance of a model, the grace of a puma and athletic body. She has invention and class. Childless maiden, free from addictions.

First date

Tailored to the situation, it will not be boring. First, it is important to meet, create a circumstance to talk and get to know each other.